I Help You Better Understand The SAP Basis World

1
SAP Solution Manager 7.2 (CHaRM) – ograniczenie typów transakcji podczas tworzenia RfC w Web UI
2
SAP Solution Manager 7.2 – konfiguracja CDC (Cross Database Comparison)
3
SPROXY error: “No connection to ESR”
4
SPROXY – błąd: “Brak połaczenia z ESR”
5
SSFS (Secure Storage in FileSystem) configuration for BRTOOLS
6
Konfiguracja SSFS (Secure Storage in FileSystem) dla BRTOOLS

SAP Solution Manager 7.2 – konfiguracja CDC (Cross Database Comparison)

CDC jest narzędziem w SAP Solution Manager, za pomocą którego możemy porównywać źródła danych o złożonej strukturze i hierarchii. Co najważniejsze chyba w tym wypadku to to, że takiego porównania możemy dokonać przez różne systemy. W ten sposób możemy sprawdzić, czy dane w systemach źródłowych i docelowych są spójne, na przykład, czy nowe rekordy w systemie źródłowym zostały poprawnie replikowane do systemu docelowego.

Link do dokumentacji: https://help.sap.com/doc/saphelp_sm72_sp03/7.2.03/en-US/1e/d6fc8b7f204a289db763833525d89a/frameset.htm

Read More

SSFS (Secure Storage in FileSystem) configuration for BRTOOLS

To increase the security of database connections, SAP Kernel 7.20 Patch Level 100, introduces a new method for the secure saving of the SAP database user or SAP database password. This method stores data for connection to the database in so-called SSFS (Secure Storage in FileSystem). For more information, see SAP Notes: 1622837, 1639578 and 1764043.

To activate SSFS please use the following steps:

 1. Create the appropriate folder: /oracle/SID/security/rsecssfs/data and /oracle/SID/security/rsecssfs/key
 2. Check or create the user brt$adm in the database:
  • SQL> create user brt$adm identified by <your password>
  • SQL> grant sapdba, sysdba, sysoper to brt$adm;
 3. The initial password shall be changed to the actual password using brconnect…
  • brconnect -u SAPSR3/PASSWORD -c -f chpass -o ‘BRT$ADM’ -p ‘<your password>‘ -s brtools
 4. Now we can test it:
  • brconnect -u // -c -f check
Read More

Konfiguracja SSFS (Secure Storage in FileSystem) dla BRTOOLS

Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączeń z bazą danych, SAP Kernel 7.20 Patch Level 100 wprowadza nową metodę bezpiecznego przechowywania użytkownika i hasła bazy danych. Metoda ta przechowuje dane dla połączenia z bazą danych w tak zwanym SSFS (Secure Storage in FileSystem). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SAP Noty: 1622837, 1639578 oraz 1764043.

Kroki do wykonania w celu aktywacji SSFS:

 1. Tworzymy folder: /oracle/SID/security/rsecssfs/data + /oracle/SID/security/rsecssfs/key
 2. Sprawdzamy/Tworzymy użytkownika brt$adm w bazie danych:
  • SQL> create user brt$adm identified by <your password>
  • SQL> grant sapdba, sysdba, sysoper to brt$adm;
 3. Z poziomu brtools raz jeszcze ustawiamy to samo hasło, które wpisaliśmy powyżej – dzięki temu hasło zostanie zapisane w keystore, np.:
  • brconnect -u SAPSR3/HASLO -c -f chpass -o ‘BRT$ADM’ -p ‘<your password>‘ -s brtools
 4. Robimy sprawdzenie czy brtools działają bez hasła – wcześniej musimy sprawdzić czy w lokalizacji jest plik: /oracle/SID/18/dbs/initSID.sap
  • brconnect -u // -c -f check
Read More

Copyright © 2024. SAPBasisWorld.com Privacy Policy